ஆகஸ்ட் மாத முதல் பதினைந்து நாள் நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு. இலவச பதிவிறக்கம்.
August 2019 Fortnight Current Affairs
இந்த கோப்புடன் 90 மாதிரி வினா விடைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
90 Model Questions have also been attached with this file.

Download TNPSC August 1 to 15, 2019 Current Affairs in Tamil for Free from The Wisdom Academy, Chennai.
டிஎன்பிஎஸ்சி ஆகஸ்ட் 1 முதல் 15 வரை 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் விஸ்டம் அகாடமி.