செப்டம்பர் மாத நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு. இலவச பதிவிறக்கம்.
September 2019 Current Affairs
இந்த கோப்புடன் 138 மாதிரி வினா விடைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
138 Model Questions have also been attached with this file.

Download TNPSC September 2019 Current Affairs in Tamil for Free from The Wisdom Academy, Chennai.
டிஎன்பிஎஸ்சி செப்டம்பர் 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் விஸ்டம் அகாடமி.