டிசம்பர் மாத நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு. இலவச பதிவிறக்கம்.
December 2020 Current Affairs

Download TNPSC December 2020 Current Affairs in Tamil for Free from The Wisdom Academy, Chennai.
டிஎன்பிஎஸ்சி டிசம்பர் 2020 நடப்பு நிகழ்வுகள் விஸ்டம் அகாடமி.